Copyright © 2020 Pris24. All Rights Reserved.

Brugervilkår

Disse brugervilkår for anvendelse af Pris24 (herefter benævnt ”Brugervilkår”) regulerer adgangen til og anvendelsen af applikationen benævnt ”Pris24” og hjemmesiden ”www.Pris24.com” samt det indhold og den funktionalitet, der stilles til rådighed i forbindelse hermed (samlet benævnt ”Pris24”).


Disse Brugervilkår gælder i forholdet mellem


Pris24.com


(Herefter benævnt “Virksomheden”)


og


dig som bruger af Pris24.


Med betegnelsen ”dig”, ”din” og ”du” sigtes der til enhver privat bruger af Pris24 uanset, om der er tale om en køber eller sælger.


I tilknytning til disse Brugervilkår gælder Virksomhedens privatlivspolitik for behandling af personoplysninger. Er du erhvervsbruger gælder Virksomhedens Erhvervsvilkår.


Din adgang til og brug af Pris24 udgør din accept til at være bundet af Brugervilkårene samt privatlivspolitikken, som etablerer aftaleforholdet mellem dig og Virksomheden. Det er hermed også en betingelse for enhver form for brug af Pris24, at du accepterer at være bundet af Brugervilkårene og privatlivspolitikken.


Pris24

Pris24 er en mobilplatform, der formidler kontakt mellem private købere og sælgere af brugte varer og mellem erhvervsdrivende sælgere og private købere af nye varer gennem auktioner der løber i 24 timer. Pris24 må kun af private anvendes til køb og salg af brugte varer på et ikke-erhvervsmæssigt grundlag. Salg af nye/brugte varer, der er købt eller produceret med videresalg for øje og som har til formål at skabe økonomisk vinding for privatpersoner, anses i denne sammenhæng for at have et erhvervsmæssigt sigte.  


Virksomheden stiller den tekniske funktionalitet og hjælpemidler til rådighed, der formidler kontakten mellem køber og sælger. Det forhold, at Virksomheden stiller Pris24 til rådighed, bevirker ikke, at Virksomheden bliver part i det aftaleforhold, der måtte blive etableret mellem brugerne af Pris24. De aftaler om køb og salg af en vare, der måtte blive indgået mellem brugerne via Pris24, vedrører ikke Virksomheden og Virksomheden bliver således på ingen måde part i sådanne aftaler.


Ved enhver brug af Pris24 accepterer du, at der ikke kan rejses nogen former for krav mod Virksomheden i relation til de aftaler, som du indgår med andre brugere via Pris24.


Brugerne af Pris24 aftaler selv gennem auktioner prisen for de varer, som den ene bruger forpligter sig til at levere til den anden bruger.


Brug af Pris24 og brugsret

For at kunne oprette dig på Pris24, skal du være i stand til at indgå aftaler om de varer, som du eventuelt vil byde på eller udbyde til salg. Det betyder, at du som minimum skal være 15 år og have ret til at disponere over egne midler.


Pris24 tilbyder følgende medlemstyper:


      Pris24 Privat

      Pris24 Erhverv


Hvert medlemstype giver dig adgang til at anvende Pris24 med de deri forbundne rettigheder for køb og salg af varer. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre disse rettigheder til enhver tid.


Når du opretter en bruger på Pris24, vil du blive bedt om at indsende visse personoplysninger til Virksomheden. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte dit navn, adresse, alder, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsoplysninger. Bemærk, at du er forpligtet til at sørge for, at disse oplysninger altid er korrekte og ajourførte.


Ved at oprette en privat brugerkonto på Pris24 indestår du for, at:


være fyldt 15 år ved din oprettelse;

du ikke vil anvende dit privatabonnement af Pris24 til erhvervsmæssigt brug eller i andet kommercielt formål - Overtrædelse af dette vil medføre udelukkelse af brug af appen for livstid for alle på den pågældende adresse; 

overholde Brugervilkårene;

overholde lokale regler og love inkl. love for adfærd online;

indsendte brugeroplysninger er korrekte;

Ved din accept af disse Brugervilkår bevilliger Virksomheden dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at bruge Pris24 i den til enhver tid tilgængelige version og i overensstemmelse med Brugervilkårene. Herved forstås, at din adgang og brug af Pris24 er personlig og ingen andre må således benytte din bruger til at købe eller sælge varer via Pris24.


Du må ikke foretage (herunder forsøge at foretage) nogen af de nedenfor nævnte handlinger:


kopiere, reproducere, ændre eller skabe afledte værker baseret på, distribuere, licensere, lease, sælge, videresælge, overføre, transmittere eller på anden vis udnytte de tjenester, der er indeholdt i Pris24, bortset fra som udtrykkeligt tilladt af Virksomheden i medfør af Brugervilkårene;

“spejle” eller “frame” nogen del af tjenesterne i Pris24;

foranledige eller lancere noget program eller script med henblik på “scraping”, indeksering, “surveying”, eller på anden vis foretage “datamining” af nogen del af tjenesterne i Pris24 eller urimeligt bebyrde eller hindre drift og/eller funktion af nogen del af tjenesterne i Pris24;

forsøge at opnå uautoriseret adgang til eller hæmme nogen del af tjenesterne i Pris24 eller dets relaterede systemer eller netværker.


Oprettelse af auktion


Når du opretter en auktion på Pris24, vil du blive bedt om at indsende visse oplysninger om den vare, som du vil sælge. Disse oplysninger kan bl.a. omfatte oprindelig pris, udbudspris, tilstand, billeder samt en beskrivelse af varen. Du skal være opmærksom på, at indholdet af dine auktioner samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med auktionen, skal ske i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Virksomhedens regler i øvrigt, som beskrevet i Brugervilkårene.


Virksomheden har ret til alle oplysninger og alt materiale, som du uploader eller indsender til Pris24. Virksomheden kan således anvende alle oplysninger og materiale til at markedsføre dine varer på Pris24.Det er ikke tilladt at anvende Pris24 til at sælge kopivarer. Overtrædelse af dette vil medføre udelukkelse af brug af appen for livstid for alle på den pågældende adresse.


Du må ikke anvende Pris24 til at henvise til eller markedsføre tjenester og ydelser, der konkurrerer med eller på anden vis er sammenlignelige med Pris24. 


Ved at oprette en auktion som privatbruger indestår du for, at:


  • du vil sælge varen til den af dig accepterede pris;

  • at du vil besvare alle henvendelser vedrørende varen indenfor rimelig tid;

  • varen opfylder de anprisninger og beskrivelser, som du har uploadet eller indsendt til Pris24;

  • du har alle rettigheder, som er nødvendige til at uploade eller indsende det pågældende indhold;

  • din oprettelse af auktionen ikke sker på et erhvervsmæssigt eller andet primært kommercielt grundlag med økonomisk vinding for øje;

  • materialet eller de oplysninger, som du uploader eller indsender er rigtige og ikke udgør en overtrædelse, et misbrug eller en krænkelse af nogen tredjeparts rettigheder, overtræder rettigheder beskyttet fra offentlig omtale eller databeskyttelse eller på anden vis vil resulterer i brud på nogen gældende lov eller bestemmelse samt disse Brugervilkår.


Indgåelse af aftaler


Ved køb og salg af varer finder aftalelovens regler anvendelse. Det betyder, at hvis du som køber afgiver et tilbud om at købe en vare, er dit tilbud overfor sælger bindende. Modsat vil din budaccept som sælger tilsvarende være bindende over for køber. Hvad enten du som køber eller sælger indgår aftaler via Pris24, skal du altså udføre dine forpligtelser i overensstemmelse med den indgået aftale, herunder at sælge, modtage betaling, samt overdrage det solgte til køber til den aftalte pris.


Ved at indgå aftaler om køb/salg af varer indestår du for at du vil sælge/købe varen til den aftalte pris, herunder snarest muligt aftale tidspunkt for afhentning.

Alle varer skal som udgangspunkt afhentes på den af sælger angivne adresse.


Udvis respekt når du bruger Pris24


Når du bruger Pris24, skal du opføre dig ordentligt og respektere andre brugeres privatliv.


Du må derfor bl.a. ikke uploade eller indsende krænkende materiale eller oplysninger som overfor andre kan være ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt. 


Virksomheden kan, men er ikke forpligtet hertil, gennemgå, overvåge eller fjerne materiale og oplysninger, som er uploadet eller indsendt af dig. Virksomheden forbeholder sig retten til – uden yderligere ansvar eller varsel – at slette auktioner og indhold, som Virksomheden vurderer ikke overholder Brugervilkårene.


Virksomheden opfordrer sine brugere til at anmelde krænkende materiale, m.v. samt produkter eller profiler, der fremstår som forfalskninger eller mistænksom adfærd.


Virksomheden kan uden yderligere ansvar vælge at slette din brugeradgang omgående – uden yderligere ansvar eller varsel – hvis Virksomhedens vurderer, at du overtræder Brugervilkårene.
Ejerskab til Pris24

Virksomheden ejer alle rettigheder til Pris24. Din anvendelse af Pris24 giver dig ingen rettigheder hertil udover de rettigheder, der fremgår af disse Brugervilkår.


Virksomhedens ansvar og begrænsning heraf

Din brug af Pris24 er på eget ansvar. Pris24, herunder de tjenester, der stilles til rådighed med Pris24 leveres som ”de fremgår og forefindes” og ”som de er til rådighed”. Virksomheden fremsætter ingen garantier eller erklæringer vedrørende pålideligheden, kvaliteten, egnetheden eller tilgængeligheden af Pris24 eller af nogen brug af Pris24. Virksomheden påtager sig på intet tidspunkt ansvaret for brugernes adfærd, opførsel, handlinger, information, beskrivelser, eller garantier foretaget i forbindelse med, før eller efter, transaktioner foretaget på Pris24. Virksomheden kan på intet tidspunkt drages til ansvar i henhold til, og vil ikke tiltræde, forpligtelser for brugere, hvis en af parterne har brudt sine forpligtelser. Virksomheden er ikke ansvarlig for at kontrollere ægtheden af hverken brugere eller de varer, der sælges på Pris24. Virksomheden har intet ansvar for betaling af nogen som helst skatter og afgifter som brugerne er pligtige at betale i forbindelse med brugen af Pris24 og du forpligter dig til at holde Virksomheden skadesløs for enhver form for afgift, skat og bøde som Virksomheden måtte blive pålignet som følge af din brug af Pris24.


Virksomheden kan til ethvert tidspunkt ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af Pris24, herunder tilgængeligheden til enhver funktion, database og/eller indhold, der gives adgang til ved brug af Pris24. Virksomheden kan også begrænse visse funktioner og tjenester eller begrænse din adgang til dele af eller hele Pris24s tjenester uden ansvar. Hvor disse ændringer eller suspensioner vil udgøre en afslutning af servicen, kan Virksomheden vælge at tilbagebetale en andel af din abonnementsbetaling.


Virksomheden er på intet tidspunkt ansvarlig for eventuelle skader, ansvar eller tab, der udspringer af din brug af eller tiltro til Pris24 eller de heri indeholdte tjenester eller nogen transaktion eller noget forhold mellem dig og andre brugere af Pris24.


Du indvilliger i at skadesløsholde og fritage Virksomheden for ethvert ansvar og/eller tab som følge af dit brud på eller krænkelse af disse Brugervilkår.


Overdragelse af rettigheder til tredjemand

Ved din accept af disse Brugervilkår accepterer du, at Virksomheden kan overdrage Virksomhedens rettigheder, herunder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger samt din brugerkonto med dertilhørende annoncer, billeder, mv og Virksomhedens forpligtelser i henhold til Brugervilkårene til en eventuel ny leverandør, fx i forbindelse med et salg af Pris24, fusion eller spaltning af Virksomheden med en anden virksomhed.


Klageadgang og konfliktløsning

Ønsker du at indgive din klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, kan det ske via hjemmesiden https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/.


Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ODR via hjemmesiden https://www.ec.europa.eu/odr/. Ved indgivelse af klage via ODR-portalen skal du angive vores E-mail [support@Pris24.com] som kontaktadresse.


Hvis du ønsker at indgive klage, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.


Disse Brugervilkår er underlagt Dansk ret, herunder for spørgsmål om Brugervilkårenes eksistens og gyldighed. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, finder ikke anvendelse. Værneting for en eventuel retssag er Københavns Byret, jf. dog reglerne om forbrugerværneting ved fjernsalg, jf. retsplejelovens § 244.Ændring af betingelserne

Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre Brugervilkårene med et rimeligt varsel. Ændringer vil blive varslet via Pris24. Det er dit ansvar at gennemgå Brugervilkårene fra tid til anden for at se, om de er blevet ændret. Hvis du fortsætter med at bruge Pris24 efter ikrafttrædelsen af ændrede Brugervilkår, betyder det, at du accepterer vores opdaterede Brugervilkår. Ønsker du ikke at acceptere disse ændringer, skal du slette din bruger.


Henvendelser til Virksomheden

Alle henvendelse vedrørende Pris24 skal ske via de anviste adgange via Pris24 applikationen eller ved at sende en mail til support@Pris24.com.